Zormati

Databehandling

For Zormati

1. De behandlede Personoplysninger

 • 1.1 Denne Aftale er indgået i forbindelse med Parternes indgåelse af aftale vedrørende Konsulentaftale med Zormati, omhandlende ydelser leveret af Zormati.
 • 1.2 Zormati behandler de typer af personoplysninger, som fremgår af Bilag 1, på vegne af den Dataansvarlige. Personoplysningerne angår de i Bilag 1 oplistede registrerede kategorier af personer.
 • 1.3 Den Dataansvarlige er berettiget til at slette og/eller tilføje yderligere typer af personoplysninger og/eller registrerede personer til listen i Bilag 1 ved at fremsende en ny liste over personoplysninger og/eller registrerede personer til Zormati.

2. Formål og instruks

 • 2.1 Zormati må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for at levere de Konsulentydelser, som aftalt skal leveres af Zormati.
 • 2.2 Den Dataansvarlige instruerer hermed Zormati i alene at behandle personoplysningerne omfattet af pkt. 1.2 med henblik på varetagelse af følgende databehandlingsopgaver:
  • Konsulentopgaver der vedrører Dataanalyse, hvor der gives adgang til data, som enten fremsendes eller gives adgang til af den Dataansvarlige.
  • Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges hjemmeside.
  • Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges eksterne it-systemer/it-platforme eller 3. parts software.
 • 2.3 Zormati skal straks underrette den Dataansvarlige, hvis Zormati finder, at en given instruks er eller senere måtte blive i strid med persondatalovgivningen.

3. Den Dataansvarliges forpligtelser

 • 3.1 Den Dataansvarlige indestår for, at formålet med behandlingen af personoplysningerne er lovligt og sagligt, og at der ikke overlades flere personoplysninger til Zormati end nødvendigt til opnåelse af formålet.
 • 3.2 Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at der på tidspunktet for personoplysningernes overladelse til Zormati eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, herunder at et eventuelt samtykke er udtrykkeligt, frivilligt, utvetydigt og informeret. Den Dataansvarlige er forpligtet til på Zormatis anmodning skriftligt at redegøre for og/eller dokumentere behandlingsgrundlaget.
 • 3.3 Den Dataansvarlige indestår endvidere for, at de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, har fået tilstrækkelig information vedrørende behandlingen af personoplysningerne.
 • 3.4 Enhver instruktion vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale skal forelægges Zormati. Hvis den Dataansvarlige instruerer en underdatabehandler udpeget i overensstemmelse med pkt. 5.1 direkte, skal den Dataansvarlige straks informere Zormati herom. Zormati kan ikke gøres ansvarlig for underdatabehandlerens behandling af personoplysninger foretaget i overens-stemmelse med sådanne instruktioner.

4. Zormatis forpligtelser
 • 4.1 Zormati må alene behandle de af den Dataansvarlige leverede personoplysninger i overensstemmelse med den Dataansvarliges instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
 • 4.2 Zormati skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de i pkt. 1.2 anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
 • 4.3 Zormati skal på den Dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumentere, at Zormati opfylder kravene i persondatalovgivningen og forpligtelserne i medfør af denne Aftale, herunder at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Den Dataansvarlige skal kompensere Zormati for den tid, som bruges på at efterkomme denne anmodning.,
 • 4.4 Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.
 • 4.5 Zormati er forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på persondatalovgivningen eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. Denne underretning skal gives uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter, at Zormati er blevet bekendt med ovenstående. Efter den Dataansvarliges anmodning skal Zormati bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel underretning af Datatilsynet og/eller registrerede personer.
 • 4.6 Den Dataansvarlige er berettiget til for egen regning at lade Zormati behandling af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart. Den Dataansvarlige skal kompensere Zormati for den tid, som Zormati anvender i forbindelse med en sådan revision.
 • 4.7 Hvis Zormati eller en anden databehandler, som har modtaget personoplysninger, modtager en anmodning om indsigt i vedkommendes personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller hvis en registreret gør indsigelse mod behandlingen af vedkommendes personoplysninger, skal Zormati sende anmodningen og/eller indsigelsen til den Dataansvarlige med henblik på den Dataansvarliges videre behandling, medmindre Zormati er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Zormati skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i relation til besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen.

5. Overførsel af oplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter
 • 5.1 Ved underskrivelsen af Aftalen godkender den Dataansvarlige, at Zormati kan gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandlere) i forbindelse med Zormatis opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Aftale. Ved Aftalens indgåelse anvender Zormati de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere. Inden tilføjelse eller erstatning af de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere underretter Zormati den Dataansvarlige herom. Den Dataansvarlige skal inden for 5 (fem) dage meddele Zormati, hvis den Dataansvarlige ønsker at gøre indsigelse mod tilføjelsen eller erstatning af underdatabehandlere.
 • 5.2 Zormati udstyrer én gang om året den Dataansvarlige med en revideret opdateret liste svarende til Bilag 2 med de underdatabehandlere, som Zormati har over-ladt personoplysninger under den Dataansvarliges ansvar til.
 • 5.3 Udover det i pkt. 5.1 anførte er Zormati er ikke berettiget til at videregive personoplysninger til tredjeparter eller databehandlere uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige instruks, medmindre sådan videregivelse eller overladelse følger af lovgivningen.
 • 5.4 Zormati skal, inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler, indgå en skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvor denne forpligter sig til over for Zormati at være bundet på “back-to-back”-vilkår i forhold til bestemmelserne i denne Aftale.
 • 5.5 Hvis personoplysningerne overføres til udenlandske underdatabehandlere, skal det i nævnte databehandleraftale anføres, at det er den Dataansvarliges lands databeskyttelseslovgivning, der gælder for udenlandske underdatabehandlere.
 • 5.6 Zormati skal i eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler med underdatabehandlere indenfor EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere udenfor EU/EØS skal Zormati indgå standardaftaler i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af Personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (“Standardaftale”), senere versioner eller Kommissionsbeslutninger, som erstatter denne.
 • 5.7 Den Dataansvarlige giver hermed Zormati fuldmagt til at indgå Standardaftaler med underdatabehandlere udenfor EU/EØS på den Dataansvarliges vegne og i den Dataansvarliges navn.

6. Ansvar
 • 6.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, uanset om det er den Dataansvarlige, Zormati eller
  tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, driftstab, tab af omsætning, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.
 • 6.2 Zormati samlede erstatningspligt under Aftalen er samlet set beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

7. Ikrafttrædelse og ophør
 • 7.1 Denne Aftale træder i kraft på dagen for underskrivelsen af Aftalen.
 • 7.2 I tilfælde af ophør af hovedaftalen, Konsulentaftale med Zormati, skal denne Aftale også ophøre. Zormati er dog forpligtet af denne Aftale, så længe Zormati behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.
 • 7.3 I tilfælde af denne Aftales ophør er den Dataansvarlige berettiget til at forlange, at Zormati tilbageleverer personoplysningerne, eller at Zormati sletter personoplysningerne.

8. Lovvalg og værneting
 • 8.1 Denne Aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
 • 8.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Aftale, skal afgøres ved retten i Aarhus.

Billag 1
 • Typer af personoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdag
  • Kontaktoplysninger
  • Køn
  • Kundeprofil, købshistorik
  • IP adresse

Billag 2