Zormati

Handelsbetingelser

Følgende betingelser gælder for hver aftale indgået med Zormati

1. Generelt

1.1.
Nærværende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med Zormati. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende lovgivning. Er der modstrid mellem betingelserne og aftalegrundlag, har vilkårene i aftalegrundlaget forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

1.2.
Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms.

1.3.
Med mindre andet er aftalt, forbeholder Zormati sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

1.4.

Zormati er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af Zormati forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

2. Pris og betalingsbetingelser

2.1
Alle produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud alt efter produkttype og aftale.

2.2.
Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udstedelse.

2.3.
Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder Zormati sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente).

Ved manglende betaling overføres udestående til vores en samarbejdspartner, som forestår rykkerproces og efterfølgende indkrævning.

2.4.

Ved køb af serviceydelser hos Zormati, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3 (2).

3. Varighed og opsigelse

3.1.
Et abonnement er bindende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen defineret i det oprindelige aftalegrundlag eller faktura. Eksempel: Løber din aftaleperiode fra d. 15. til d. 15. hver måned, så kan den opsiges med en måneds varsel før d. 15 i en given måned.

3.2.
Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb.

3.3.
Zormati forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og dermed lukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for, at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

3.4.

Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde overdrages til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Zormati.

4. Behandling af personoplysninger

4.1.

Vi henviser endvidere til vores (link til databehandling)

5. Ansvar

5.1.
Et eventuelt erstatningskrav over for Zormati kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Zormati hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse.

5.2.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Zormati: Force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor Zormatis kontrol, og som Zormati ikke med rimelighed kan forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

5.3.
Zormati har ret til indenfor 14 dage at forsøge at udbedre eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med leverede ydelser. Såfremt dette ikke lykkedes, kan der gives forholdsmæssigt afslag i prisen, dog aldrig på mere end det oprindeligt fakturerede beløb.

6. Lovvalg og værneting

6.1.
Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

IKRAFTTRÆDELSE
Version 21/12/2020.
Zormati, Edwin Rahrsvej 24C kl.